Nikola Trifunović
Izvršitelj in pooblaščeni vročevalec
Naslov
Mušičeva 15
8000 Novo mesto

Tel.: 07 33 77 430
Fax.: 07 30 21 365

Z dejavnostjo smo pričeli v letu 2000, ko smo prejeli odločbo o imenovanju izvršitelja s strani Ministrstva
za pravosodje, ki je dodelilo koncesijo za opravljanje neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja
z namenom poplačila denarnih in nedenarnih terjatev.

Na podlagi sklepa ali odredbe sodišča opravljamo tudi izvršbe nedenarnih terjatev:
- izpraznitve in izročitve nepremičnine upniku
- izročitev določenih stvari
- vrnitev delavca na delo,...

Izvršitelj je uradna oseba, način dela predpisuje Zakon o izvršbi in zavarovanju ter Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja.

Izvršitelj je zasebnik, ki ima samostojno zasebno dejavnost in je plačan po Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom. Izvršitelji so v razmerju do svojih sodelavcev zasebni delodajalci. Pravice in dolžnosti ureja zakon.

Izvršitelji smo združeni v Zbornico izvršiteljev Slovenije.